SUSITARIMAS
DĖL NAUDOJIMOSI FINBRO PASLAUGOMIS SĄLYGŲ

Šis susitarimas dėl naudojimosi Finbro paslaugomis sąlygų (toliau – Susitarimas) sudarytas tarp:

(1) UAB „Finbro“, Lietuvos Respublikoje įsteigtos ir veikiančios bendrovės, juridinio asmens kodas 305377937, registruotas buveinės adresas Jurgio Baltrušaičio g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Paslaugų teikėjas),

ir

(2) Naudotojo, kuris siekia naudotis Finbro paslaugomis, susipažino su šio Susitarimo nuostatomis ir savo laisva valia patvirtino, kad sutinka su šio Susitarimo sąlygomis (toliau – Naudotojas),

Prieš pradedant naudotis Finbro paslaugomis, Naudotojas privalo atidžiai perskaityti šio Susitarimo nuostatas. Naudotojas, prieš sukurdamas asmeninę paskyrą ir pradėdamas naudotis Finbro paslaugomis, patvirtina, jog turėjo galimybę tinkamai susipažinti, susipažino, supranta ir besąlygiškai sutinka su visomis šio Susitarimo nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Tuo pačiu Naudotojas pripažįsta ir sutinka, jog šis Susitarimas atitinka Naudotojo tikrąją valią ir Naudotojas šį Susitarimą sudarė laisva valia, be jokios prievartos ir / ar trečiųjų asmenų poveikio, neveikiamas alkoholio ir / ar kitų psichotropinių medžiagų.

Šis Susitarimas numato Finbro paslaugų (pasiekiamų užsiregistravus Paslaugų teikėjo interneto svetainėje www.finbro.lt arba per mobiliąją programėlę Finbro) naudojimosi sąlygas ir tvarką, taip pat tarp Paslaugų teikėjo ir Naudotojo susiklostančius teisinius santykius, kurie yra susiję su tinkamu ir teisėtu Finbro paslaugų naudojimusi.

Paslaugų teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, kuriuos patyrė Naudotojas naudodamasis Finbro paslaugomis. Naudotojas naudojasi Finbro paslaugomis savo rizika ir / ar atsakomybe.

Naudojantis Finbro paslaugomis, duomenys apie Naudotoją yra teikiami paties Naudotojo, todėl Finbro paslaugas administruojantis Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už šių duomenų apie Naudotoją teisingumą, tikslumą, aktualumą ir atitikimą tikrovei. Paslaugų teikėjas neprisiima jokios rizikos ir / ar atsakomybės dėl nuostolių, kurie gali atsirasti Naudotojui dėl netikslių, netinkamų, neaktualių ir neatitinkančių tikrovės duomenų pateikimo.

1. SUSITARIME NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Asmeninė paskyra – Sistemoje sukurta asmeninė Naudotojo paskyra. Tik per savo Asmeninę paskyrą Naudotojas gali patvirtinti savo asmens tapatybę ir naudotis Paslaugomis.

1.2. Interneto svetainė – Paslaugų teikėjo interneto svetainė adresu www.finbro.lt Interneto svetainėje Naudotojas gali susikurti savo Asmeninę paskyrą ir / ar naudotis Paslaugomis.

1.3. Kredito pasiūlymas – Partnerio pasiūlymas Naudotojui dėl vartojimo kredito suteikimo, paskolos suteikimo, finansavimo suteikimo pagal kitokią sutartį ir / ar kitokios finansinės paslaugos suteikimo.

1.4. Mobilioji programėlė – Paslaugų teikėjo administruojama mobilioji programėle „Finbro“, kurią Naudotojas gali įsidiegti savo išmaniajame telefone. Naudodamasis Mobiliąja programėle Naudotojas turi galimybę susikurti Asmeninę paskyrą ir / ar naudotis Paslaugomis.

1.5. Naudotojas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis.

1.6. Paslaugos – Paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos. Naudodamasis šiomis Paslaugomis, Naudotojas, pateikęs apie save įvertinimui būtinus duomenis, turi galimybę gauti individualizuotus Kredito pasiūlymas iš įvairių Partnerių, su kuriais bendradarbiauja Paslaugų teikėjas.

1.7. Paslaugų teikėjas – UAB „Finbro“, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 30537937, registruotos buveinės adresas Jurgio Baltrušaičio g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika, kuri teiki Paslaugas bei administruoja Mobiliąją programėlę ir Interneto svetainę.

1.8. Partneriai – kredito davėjai, lizingo paslaugų teikėjai ir kiti finansinių paslaugų teikėjai, su kuriais Paslaugų teikėjas yra sudaręs bendradarbiavimo ar panašaus pobūdžio sutartis. Partneriai, gavę visą reikalingą informaciją apie Naudotoją, kiekvienas atskirai įvertina Naudotojo kreditingumą ir patikimumą bei kiekvienas atskirai pateikia Naudotojui individualų Kredito pasiūlymą.

1.9. Sistema – per Mobiliąją programėlę ir / ar Interneto svetainę pasiekiamą Paslaugų teikėjo administruojama sistema, kurioje sukuriama Asmeninė paskyra ir kurioje Naudotojas gali naudotis Paslaugomis.

1.10. Susitarimas – šis dokumentas, kuris nurodo Paslaugų naudojimosi sąlygas ir tvarką, kuriomis privalo vadovautis Naudotojas, siekdamas teisėtai ir tinkamai naudotis Paslaugomis. Šis dokumentas taip pat reglamentuoja santykius, kurie atsiranda tarp Paslaugų teikėjo ir Naudotojo, kai Naudotojas naudojasi Paslaugomis.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS APIE PASLAUGAS

2.1. Paslaugų teikėjo teikiamos Paslaugos suteikia Naudotojui galimybę palyginti rinkoje esančias tam tikrų finansinių paslaugų sąlygas ir išsirinkti palankiausius bei Naudotojo individualius poreikius atitinkančius Kredito pasiūlymus.

2.2. Paslaugos veikia šia tvarka:

2.2.1. Naudotojas per savo Asmeninę paskyrą (Mobiliojoje programėlėje / Interneto svetainėje) pateikia Paslaugų teikėjui visą kreditingumo įvertinimui būtiną informaciją. Tai gali būti šie duomenys apie Naudotoją (sąrašas nebaigtinis): asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ir kt.), kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir kt.), duomenys apie šeimyninę padėtį ir išlaikomus asmenis, užimtumo duomenys (išsilavinimas, darbo patirtis, atlyginimas ir kt.), turto duomenys (nuosavybės teise turimas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas ir kt.), finansiniai duomenys (galiojantys įsipareigojimai ir kt.) bei kiti duomenys, kuriuos būtina pateikti siekiant įvertinti Naudotojo kreditingumą ir patikimumą. Naudotojas taip pat privalo nurodyti savo norimą kredito ir (ar) finansavimo sumą bei kredito sutarties ar kitokios finansavimo sutarties terminą;

2.2.2. Paslaugų teikėjas apdoroja minėtus Naudotojo pateiktus duomenis, t.y. sukuria Naudotojo profilį / prototipą, palygina minėtą Naudotojo prototipą / profilį su Partnerių siūlomomis sąlygomis ir pateikia minėtus Naudotojo duomenis savo Partneriams, kurie labiausiai atitinka atskiro Naudotojo profilio / prototipo savybes

2.2.3. labiausiai Naudotojo savybes ir poreikius atitinkantys Partneriai, gavę reikalingus duomenis iš Paslaugų teikėjo, kiekvienas atskirai įvertina Naudotojo kreditingumą ir patikimumą bei sudaro individualizuotą Kredito pasiūlymą Naudotojui. Kiekvienas toks Partneris atskirai pateikia savo Kredito pasiūlymą Paslaugų teikėjui per Sistemą;

2.2.4. gavęs Kredito pasiūlymus iš Partnerių, Paslaugų teikėjas pateikia gautus Kredito pasiūlymus Naudotojui per Asmeninę paskyrą esančią Sistemoje;

2.2.5. Naudotojas, palyginęs ir įvertinęs gautus Kredito pasiūlymus, turi galimybę nuspręsti, ar sudaryti sutartį pagal vieną iš gautų Kredito pasiūlymų ar nesudaryti jokios sutarties pagal gautus Kredito pasiūlymus;

2.2.6. jeigu Naudotojas nusprendžia sudaryti sutartį pagal vieną iš gautų Kredito pasiūlymų, Naudotojas privalo asmeniškai kreiptis į Partnerį, kurio Kredito pasiūlymas labiausiai atitiko Naudotojo interesus ir poreikius, dėl sutarties sudarymo. Paslaugų teikėjas neturi teisinės pareigos užtikrinti, kad Naudotojas ir Partneris sudarytų sutartį.

2.3. Paslaugų teikėjas (t. y. UAB „Finbro) nėra kredito davėjas, kaip tai suprantama aktualiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Paslaugų teikėjo veiklos modelis nepasižymi kredito davėjų ir / ar finansavimo veiklą vykdančių subjektų veiklos charakterizuojančiais požymiais. Paslaugų teikėjas teikdamas Paslaugas, be kita ko:

2.3.1. nesuteikia Naudotojams kreditų ar kitokio finansavimo, kaip tai numato reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. Paslaugų teikėjo teikiamos Paslaugos tik suteikia Naudotojams galimybę palyginti rinkoje esančius Kredito pasiūlymus iš įvairių Partnerių;

2.3.2. neprisiima rizikos dėl nuostolių, kurie Naudotojui gali kilti iš tarp Naudotojo ir Partnerio atsiradusių santykių;

2.3.3. neprisiima rizikos dėl nuostolių, kurie Naudotojui gali atsirasti dėl to, jog Naudotojas pateikė netikslius, neteisingus ir / ar tikrovės neatitinkančius duomenis Paslaugų teikėjui;

2.3.4. negarantuoja, kad Naudotojas ir jo pasirinktas Partneris, kuris pateikė palankiausią ir labiausiai Naudotojo poreikius atitinkantį individualizuotą Kredito pasiūlymą, sudarys galutinę sutartį ir Naudotojas gaus kreditą ir / ar kitokį finansavimą;

2.3.5. negarantuoja, kad Naudotojui sudarant galutinę sutartį su Partneriu, Partneris netaikys papildomų nuostatų ir / ar reikalavimų Naudotojo atžvilgiu.

2.4. Paslaugų teikėjo pagrindinis tikslas yra, bendradarbiaujant su patikimais ir rinkoje pirmaujančiais Partneriais, sudaryti Naudotojui galimybę operatyviai ir sklandžiai atlikti kredito rinkos apžvalgą, palyginti galiojančias tam tikrų finansinių paslaugų sąlygas ir išsirinkti palankiausią ir labiausiai Naudotojo interesus atitinkantį Kredito pasiūlymą.

3. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ NAUDOTOJAMS

3.1. Sudaryti šį Susitarimą ir naudotis Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis gali tik ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus fizinis asmuo, galintis savo veiksmais įgyti civilinės teises ir susikurti civilines pareigas.

3.2. Sudarydamas šį Susitarimą Naudotojas patvirtina, kad Naudotojas atitinka visus šio Susitarimo 3.1 punkte numatytus reikalavimus.

3.3. Jeigu Naudotojas neatitinka šio Susitarimo 3.1 punkte numatytų reikalavimų (visų ar dalies), Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti šį Susitarimą be papildomo ir išankstinio Naudotojo informavimo, blokuoti tokio Naudotojo galimybę naudotis Paslaugomis, užblokuoti tokio Naudotojo Asmeninę paskyrą bei reikalauti atlyginti dėl to Paslaugų teikėjo patirtus tiesioginius ir / ar netiesioginius nuostolius.

4. REGISTRACIJA SISTEMOJE

4.1. Naudotojas, norėdamas naudotis Paslaugomis, privalo Sistemoje (per Mobiliąją programėlę ar Interneto svetainę) tinkamai užsiregistruoti. Tinkama registracija apima šiuos veiksmus:

4.1.1. tinkamai užpildyti visus privalomus registracijos laukelius. Pildydamas registracijos laukelius Naudotojas turi pateikti teisingą, tikslią ir tikrovę atitinkančią informaciją;

4.1.2. išsamiai susipažinti su Paslaugų teikėjo privatumo politikos nuostatomis bei registracijos metu pažymėti atitinkantį laukelį, patvirtinantį tokio susipažinimo faktą;

4.1.3. išsamiai susipažinti su šio Susitarimo nuostatomis bei registracijos metu pažymėti atitinkamą laukelį, patvirtinantį tokio susipažinimo faktą bei išreiškiantį Naudotojo siekį sudaryti šį Susitarimą;

4.1.4. patvirtinti savo tapatybę vienu iš Mobiliojoje programėlėje ar Interneto svetainėje numatytų būdų;

4.1.5. atlikti kitus veiksmus, būtinus registracijos procedūros užbaigimui.

4.2. Registracija Sistemoje yra nemokama. Tas pats asmuo vienu metu Sistemoje gali užregistruoti tik vieną savo paskyrą.

4.3. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra ir nenurodydamas jokios priežasties atsisakyti registruoti asmenį arba tokiam asmeniui nustatyti papildomus reikalavimus registracijai.

4.4. Jeigu Paslaugų teikėjui kiltų bet koks įtarimas dėl asmens, ketinančio užsiregistruoti Sistemoje ar jau užsiregistravusio Naudotojo, Paslaugų teikėjas turi teisę reikalauti, kad toks asmuo ar Naudotojas nedelsiant pateiktų visą Paslaugų teikėjo prašomą informaciją ir / ar dokumentus, įskaitant informaciją ir / ar dokumentus, reikalingus papildomam asmens tapatybės nustatymui ir / ar patikrinimui. Asmeniui atsisakius pateikti arba per Paslaugų teikėjo nustatytą terminą nepateikus prašomos informacijos ir / ar dokumentų, Paslaugų teikėjas turi teisę nenurodydamas jokios priežasties atsisakyti registruoti šį asmenį naudotoju, o tuo atveju, jeigu asmuo jau yra Naudotojas – vienašališkai ir nedelsiant nutraukti šį Susitarimą be papildomo išankstinio informavimo, užblokuoti tokio asmens Asmeninę paskyrą ir nebeleisti tokiam asmeniui naudotis Paslaugomis.

5. NAUDOTOJO ASMENINĖ PASKYRA

5.1. Sėkmingai prisiregistravus Sistemoje, Naudotojui yra sukuriama Asmeninė paskyra. Naudotojas gali naudotis Paslaugomis tik prisijungęs prie savo Asmeninės Paskyros (per Mobiliąją programėlę ir / ar Interneto svetainę).

5.2. Kiekvienas Naudotojas vienu metu gali Sistemoje turėti ir naudotis tik viena Asmenine paskyra.

5.3. Asmeninėje paskyroje Naudotojams suteikiama galimybė, be kita ko, koreguoti Asmeninės paskyros duomenis, peržiūrėti gautus kredito pasiūlymus, gauti pranešimus ir / ar informaciją iš Paslaugų teikėjo, susisiekti ir / ar pateikti užklausas Paslaugų teikėjui bei atlikti kitus veiksmus.

5.4. Naudotojo Asmeninė paskyra yra panaikinama nutraukus šį Susitarimą arba kitais šiame Susitarime ir / ar aktualiuose teisės aktuose numatytais atvejais.

6. TAIKOMI MOKESČIAI

6.1. Paslaugų teikėjas netaiko jokių mokesčių Naudotojų atžvilgiu už registraciją Sistemoje, Asmeninės paskyros sukūrimą ir naudojimąsi Paslaugomis.

6.2. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu nustatyti mokesčius ir / ar pakeisti esamus mokesčius už naudojimąsi Paslaugomis. Apie tokį mokesčių nustatymą ir / ar mokesčių pakeitimą Paslaugų teikėjas įsipareigoja iš anksto informuoti Naudotoją.

6.3. Paslaugų teikėjas neprisiima atsakomybės už jokius mokesčius, kuriuos nustato bet kuri kita trečioji šalis, interneto svetainė ir / ar mobilioji programėlė, kuri nėra valdoma / administruojama Paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjas neatsako už jokius mokėjimus, kurie yra susiję su naudojimusi, prisijungimu ir / ar pirkimu iš bet kurios tokios trečiosios šalies, jos interneto svetainės ir / ar mobiliosios programėlės.

7. NAUDOTOJO PAREIGOS IR PATVIRTINIMAI

7.1. Naudotojas, registruodamasis Sistemoje ir sudarydamas šį Susitarimą, be kita ko, įsipareigoja:

7.1.1. naudotis Sistema ir Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis tik teisėtais tikslais ir interesais, nesukelti nuostolių kitiems Sistemos ir Paslaugų naudotojams ir / ar pačiam Paslaugų teikėjui;

7.1.2. gerbti kitus Sistemos ir Paslaugų naudotojus, laikytis teisės aktų reikalavimų ir veikti gera valia bei sąžiningai;

7.1.3. pateikti Paslaugų teikėjui tik teisingus, tikslius, visapusiškus ir tikrovę atitinkančius duomenis, nesiekiant suklaidinti Paslaugų teikėjo ir / ar Partnerių;

7.1.4. laiku pranešti Paslaugų teikėjui apie Asmeninėje paskyroje pateiktų duomenų pasikeitimus ir atitinkamai atnaujinti pateiktus duomenis, kurie gali būti reikšmingi šio Susitarimo vykdymui;

7.1.5. laikyti paslaptyje prisijungimo prie Asmeninės paskyros (per Mobiliąją programėlę ir / ar Interneto svetainę) duomenis ir jokiais būdais jų neatskleisti tretiesiems asmenims bei nedelsiant juos pakeisti, jeigu kilo grėsmė, kad šiuos duomenis galimai sužinojo tretieji asmenys;

7.1.6. pranešti Paslaugų teikėjui, jeigu Naudotojui kilo įtarimas ir / ar Naudotojas sužinojo, kad tretieji asmenys neteisėtai gavo prieiga prie Naudotojo (ar kito Paslaugų naudotojo) Asmeninės paskyros ir / ar prieigą prie Paslaugų teikėjo išskirtinai Naudotojui (ar kitam Paslaugų naudotojui) pateiktos neviešos informacijos. Jeigu tretieji asmenys neteisėtai gavo prieigą prie Naudotojo Asmeninės paskyros (taip pat prieigą prie Paslaugų teikėjo išskirtinai Naudotojui pateiktos informacijos) dėl Naudotojo kaltės ir dėl to buvo padaryta žala kitiems Paslaugų naudotojams ir / ar Paslaugų teikėjui, tokiu atveju Naudotojas įsipareigoja atlyginti visus atitinkamų asmenų dėl to patirtus tiesioginius ir / ar netiesioginius nuostolius bei priimti visus teisiškai privalomus įsipareigojimus, kurie atsirado dėl neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų.

7.2. Tuo pačiu Naudotojas įsipareigoja neatlikti neteisėtų veiksmų Sistemos, Mobiliosios programėlės, Interneto svetainės ir / ar Paslaugų teikėjo atžvilgiu, be kita ko:

7.2.1. nenaudoti Sistemos, Mobiliosios programėlės, Interneto svetainės ir / ar Paslaugų asmeniniais komerciniais tikslais;

7.2.2. nekopijuoti, neperparduoti, neeksploatuoti Sistemos, Mobiliosios programėlės ir / ar Interneto svetainės, jų turinio, programinės įrangos ir / ar bet kokios šių elementų dalies;

7.2.3. neiššifruoti, nedekompiliuoti, neardyti, nemodifikuoti, neversti, neatkurti atvirkščiai (angl. reverse engineer) ir / ar bet kuriuo kitu būdu nebandyti gauti Mobiliosios programėlės, Interneto svetainės ir / ar Sistemos programinio kodo, algoritmų, architektūros, specifikacijų, struktūrinių elementų ir kitų elementų (visa apimtimi ar dalinai);

7.2.4. netrukdyti bet kokioms Mobiliosios programėles, Interneto svetainės ir / ar Sistemos apsaugos sistemoms ir / ar kitoms technologinėms savybės ir / ar priemonėms, jų neapeiti, neišjungti ir / ar nebandyti jas neteisėtai pasiekti;

7.2.5. nebandyti imituoti Mobiliosios programėlės, Interneto svetainės ir / ar Sistemos išvaizdos ir / ar funkcijų;

7.2.6. neperduoti arba neįvesti į Sistemą (per Mobiliąją programėlę ir / ar Interneto svetainę) duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų, taip pat neįvedinėti bet kokių kitų kodų, failų ir / ar programų, skirtu trukdyti, riboti ir / ar sugadinti Sistemos ir / ar jos techninės įrangos, programinės įrangos ir / ar ryšio funkcijas (įskaitant programas, kurios sektų, rinktų, naudotų, ir / ar išsaugotų Sistemoje pateiktą informaciją), taip pat skirtų bet kokių funkcijų, atliekamu su Paslaugų teikėju nesusijusių trečiųjų asmenų naudai, atlikimu.

7.3. Naudotojas, registruodamasis Sistemoje, sukurdamas savo Asmeninę paskyrą ir sudarydamas šį Susitarimą, patvirtina ir garantuoja, kad:

7.3.1. turėjo galimybę susipažinti ir susipažino su visomis šio Susitarimo nuostatomis, jas suprato ir savo laisva valia sutinka jų laikytis;

7.3.2. susipažino su visomis Paslaugų teikėjo privatumo politikoje nurodytomis nuostatomis;

7.3.3. registruodamasis Sistemoje ir sukurdamas Asmeninę paskyrą Naudotojas pateikė Paslaugų teikėjui tik teisingus, tikslius ir tikrovę atitinkančius duomenis;

7.3.4. šis Susitarimas išreiškia tikrąją Naudotojo valią ir šis Susitarimas Naudotojui yra priimtinas ir teisiškai įpareigojantis;

7.3.5. supranta Paslaugų teikėjo teikiamų Paslaugų modelį ir paskirtį;

7.3.6. supranta, kad Paslaugų teikėjas nėra kredito davėjas, kaip tai suprantama aktualiuose kredito davėjų veiklą reguliuojančiose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

7.3.7. supranta, kad Naudotojas naudojasi Paslaugomis tik savo asmenine rizika ir / ar savo asmenine atsakomybe. Paslaugų teikėjas neprisiima jokios rizikos ir / ar atsakomybės už nuostolius, kurie atsirado Naudotojui dėl Paslaugų naudojimo.

7.4. Naudotojui pažeidus, nevykdant ir / ar netinkamai vykdant kurį nors iš šiame Susitarime nurodytų Naudotojų įsipareigojimų, patvirtinimų ir / ar garantijų, Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be papildomo informavimo savo iniciatyva užblokuoti Naudotojo Asmens paskyrą, nutraukti Paslaugų teikimą ir nutraukti šį Susitarimą. Esant tokiai situacijai Naudotojas privalo atlyginti visus tiesioginius ir / ar netiesioginius Paslaugų teikėjo ir / ar kitų Paslaugų naudotojų patirtus nuostolius.

8. PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSAKOMYBĖS RIBOS

8.1. Paslaugų teikėjas administruoja Sistemą, kurioje Naudotojai gali naudotis Paslaugomis ir tokiu būdu palyginti rinkoje esančius Kredito pasiūlymus iš įvairių Partnerių. Taigi, Paslaugų teikėjas teikia tik administracinę, techninę bei organizacinę pagalbą, todėl negali atsakyti už atskirų Partnerių ir / ar Paslaugų naudotojų veiksmus.

8.2. Naudotojas supranta, kad Paslaugų teikėjo administruojama Sistema, Mobilioji programėlė, Interneto svetainė ir / ar teikiamos Paslaugos yra pateikiamos „tokios, kokios yra“ (angl. as it is) ir Paslaugų teikėjas neprisiima jokios rizikos.

8.3. Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad:

8.3.1. Naudotojas pasinaudojęs Paslaugomis gaus galutinį ir / ar patenkinantį rezultatą;

8.3.2. duomenys, gauti naudojantis Paslaugomis, bus tikslūs, teisingi ir / ar atitinkantys tikrovę;

8.3.3. duomenys ir / ar informacija, pateikti Sistemoje, Mobiliojoje programėlėje ir / ar Interneto svetainėje yra teisingi, tikslūs ir / ar atitinkantys tikrovę;

8.3.4. Naudotojui iš viso pavyks sudaryti galutinę kredito ir/ ar kitokio finansavimo sutartį su vienu iš Partnerių;

8.3.5. Naudotojui pavyks sudaryti galutinę kredito ir / ar kitokio finansavimo sutartį su vienu iš Partnerių pagal gautame Kredito pasiūlyme nurodytas sąlygas;

8.3.6. Paslaugų teikėjo administruojama Sistema, Mobilioji programėlė, Interneto svetainė ir / ar Paslaugos veiks be jokių trukdžių. Paslaugų teikėjas deda protingas pastangas, kad jokių Sistemos, Mobiliosios programėlės, Interneto svetainės ir / ar Paslaugų gedimų ir / ar trukdžių nebūtų ar jų būtų kuo mažiau, vis dėlto, Paslaugų teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už tai, jog Sistema, Mobilioji programėlė, Interneto svetainė ir / ar Paslaugos dėl įvairiausių priežasčių neveiks tinkamai.

8.4. Jeigu to nenustato imperatyvios teisės aktų normos, Paslaugų teikėjas neatlygina Naudotojui jokių tiesioginių ir / ar netiesioginių nuostolių, kurie atsirado, be kita ko, dėl:

8.4.1. kredito sutarties ir / ar sutarčių, kurias Naudotojas sudarė su vienu ir / ar keliais partneriais;

8.4.2. pasikeitusių ir / ar atsinaujinusių duomenų apie Naudotoją, kurių Naudotojas laiku neatnaujino Asmeninėje paskyroje ir / ar nepateikė Paslaugų teikėjui;

8.4.3. galimybės sudaryti kredito sutartį su Partneriu nebuvimo;

8.4.4. bet kokio Sistemos, Mobiliosios programėlės ir / ar Interneto svetainės neveikimo;

8.4.5. nenugalimos jėgos aplinkybių ir / ar trečiųjų asmenų kaltės, be kita ko, ryšio perdavimo ir / ar elektroninių duomenų mainų sistemų sutrikimo;

8.4.6. pasikeitusių teisės aktų nuostatų ir / ar valstybinių institucijų, įstaigų ir / ar organizacijų reikalavimų.

8.5. Naudotojas savo rizika ir savo atsakomybe sudaro šį Susitarimą ir įsipareigoja naudotis Sistema, Mobiliąja programėle, Interneto svetaine ir / ar Paslaugomis tik vadovaujantis šio Susitarimo nuostatomis, galiojančiais teisės aktais bei geros moralės ir visuomeninės tvarkos principais.

9. PRANEŠIMŲ TEIKIMAS

9.1. Visus pasiūlymus, klausimus, nusiskundimus ir / ar pretenzijas, susijusias su Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis, Sistemos, Mobiliosios programėlės ir / ar Interneto svetainės veikimu Naudotojas gali teikti elektroniniu paštu info@finbro.lt (el. laiškas laikomas gautu jo išsiuntimo diena) ir / ar laišku, išsiųstu adresu Jurgio Baltrušaičio g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika (laiškas laikomas gautu faktinio jo gavimo dieną).

9.2. Paslaugų teikėjas su Naudotoju susisiekia kontaktiniais duomenimis, kuriuos Naudotojas pateikė registracijos Sistemoje ir Asmeninės paskyros sukūrimo metu. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas siunčia Naudotojui atskirą pranešimą per Sistemą (tokį pranešimą Naudotojas gali peržiūrėti savo Asmeninėje paskyroje) ir / ar mobiliuoju pranešimu ir / ar elektroniniu laišku ir / ar registruotu paštu.

9.3. Paslaugų teikėjo pranešimas pateiktas Naudotojo nurodytais kontaktiniais duomenimis, laikomas pateiktu 3 (trečią) dieną po išsiuntimo. Jeigu pranešimas Naudotojui pateikiamas per Sistemą ar kitais elektroniniais kanalais (mobiliąja žinute, elektroniniu paštu), laikoma, jog toks pranešimas Naudotojui įteiktas tą pačią dieną.

9.4. Siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų komunikacijos procesą, Naudotojas privalo nedelsiant pranešti Paslaugų teikėjui apie Naudotojo kontaktinių duomenų pasikeitimą ir atnaujinti tokius kontaktinius duomenis Asmeninėje paskyroje. Tuo atveju, jeigu Naudotojas nepranešė Paslaugų teikėjui apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą ir jų neatnaujino savo Asmeninėje paskyroje, pranešimo pateikimas Asmeninėje paskyroje nurodytais kontaktiniais duomenimis yra laikomas įteiktu tinkamai.

10. TEISINIŲ SANTYKIŲ PRADŽIA, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Šis Susitarimas įsigalioja nuo šio Susitarimo sudarymo, tai yra kai Naudotojas sėkmingai susikuria Asmeninę paskyrą Sistemoje (per Mobiliąją programėlę ir / ar Interneto svetainę). Susitarimas su visais pakeitimais ir / ar papildymais galioja iki tol, kol Naudotojas naudojasi Paslaugomis (per Mobiliąją programėlę ir / ar Interneto puslapį) ir / ar turi įsidiegęs Mobiliąją programėlę savo išmaniajame telefone.

10.2. Naudotojas gali bet kada (savo nuožiūra) nutraukti šį Susitarimą pašalinęs Mobiliąją programėlę iš savo išmaniojo telefono ir nustojęs naudotis Paslaugomis.

10.3. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti ir / ar pildyti šio Susitarimo turinį ir / ar nuostatas. Apie tokius pakeitimus ir / ar papildymus Paslaugų teikėjas gali informuoti Naudotoją jo Asmeninėje paskyroje ir / ar mobiliąja žinute ir / ar elektroniniu paštu ir / ar kitomis protingomis ir pagrįstomis ryšio priemonėmis. Šio Susitarimo pakeitimai ir / ar papildymai įsigaliojo nuo pranešimo apie šiuos pakeitimus ir / ar papildymus ir galioja Naudotojui be jokių išlygų.

10.4. Naudotojas turi teisę nesutikti su Paslaugų teikėjo vienašališkai atliktais šio Susitarimo pakeitimais ir / ar papildymais. Tokiu atveju Naudotojas turi teisę nutraukti šį Susitarimą ir nustoti naudotis Paslaugomis, Interneto svetaine bei pašalinti Mobiliąją programėlę iš savo išmaniojo telefono.

10.5. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti šį Susitarimą su Naudotoju, nutraukti Paslaugų teikimą Naudotojui ir panaikinti Naudotojo Asmeninę paskyrą, jeigu Naudotojas pažeidžia šio Susitarimo nuostatas ir / ar kitais atvejais, jeigu toks Susitarimo nutraukimas yra būtinas (net ir nesant Naudotojo kaltei). Apie šiame Susitarimo punkte nurodytą Susitarimo nutraukimą Paslaugų teikėjas praneša Naudotojui mobiliuoju pranešimu ir / ar elektroniniu laišku ir / ar kitomis protingomis ir pagrįstomis ryšio priemonėmis.

10.6. Be šiame Susitarime numatytų Susitarimo nutraukimo, Naudotojas ir / ar Paslaugų teikėjas kartu ar atskirai gali nutraukti šį Susitarimą kitais aktualių teisės aktų numatytais atvejais.

11. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

11.1. Sistema, Mobilioji programėle ir Interneto svetainė bei jose pateikiama informacija yra saugoma intelektinės teisės nuostatų. Sistemoje, Mobiliojoje programėlėje ir Interneto svetainėje pateikiamą medžiagą, informaciją, turinį galima kopijuoti, parsisiųsti, saugoti, atgaminti, atspausdinti ar kitaip naudoti tik Naudotojo asmeniniais tikslais ir tik tiek, kiek tai tiesiogiai susiję su teisėtu ir tinkamu Paslaugų naudojimu. Naudotojas jokiais atvejais neturi teisės savo veiksmais riboti, kenkti ir / ar kitaip veikti Paslaugų teikėjo turimas intelektines ir / ar pramonines teises Sistemos, Mobiliosios programėlės ir Interneto svetainės atžvilgiu.

12. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

12.1. Paslaugų teikėjas gerbia ir rūpinasi Naudotojo asmens duomenų apsauga. Paslaugų teikėjas, siekdamas suteikti kokybiškas, naudingas ir operatyvias Paslaugas gali rinkti ir apdoroti Naudotojo asmens duomenis, kuriuos Naudotojas pateikia Paslaugų teikėjui naudodamasis Paslaugomis per Mobiliąją programėlę ir / ar Interneto svetainę. Paslaugų teikėjas tvarko Naudotojo asmens duomenis kaip tai išsamiau detalizuota Paslaugų teikėjo privatumo politikoje, kurią rasite čia .

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Jeigu bet kuriuo metu, atsižvelgiant į aktualius teisės aktus, šio Susitarimo nuostata ir / ar kelios nuostatos bus pripažintos neteisėtomis, negaliojančiomis ir / ar bet kokiu būdu neįgyvendinamos, tai neturės įtakos (kiek tai įmanoma pagal aktualius teisės aktus) likusių šio Susitarimo nuostatų galiojimui, teisėtumui ir vykdytinumui.

13.2. Šiam Susitarimui ir kitiems tarp Naudotojo ir Paslaugų teikėjo dėl Paslaugų naudojimosi atsirandantiems santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi ginčai tarp Naudotojo ir Paslaugų teikėjo sprendžiami derybų keliu. Naudotojas, manydamas, kad dėl Paslaugų teikėjo veiksmų Naudotojas patyrė žalą ar Paslaugų teikėjas pažeidė Naudotojo teises ar įstatymų saugomus interesus, gali kreiptis į Paslaugų teikėją raštu teisiškai pagrįsdamas savo pretenziją. Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Naudotojo pretenzijos gavimo dienos pateikti raštišką motyvuotą atsakymą. Išskirtiniais atvejais, kai pretenzija negali būti išnagrinėta per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Paslaugų teikėjas praneša Naudotojui apie tai ir nurodo terminą, iki kada pretenzija bus išnagrinėta ir Naudotojui bus pateiktas atsakymas. Nepasiekus sutarimo, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kompetentinguose teismuose.